ΑΚ186-1201918062019, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Α.