ΤΟ ΝΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 7.1.2019