ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017-2019-